Thi công công ty TNHH gỗ Sâm Thành, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Bình Dương