1. Bia tai lieu Vat lieu CK 20171010

1. Tai lieu Mon Vat lieu Ky thuat BIEN SOAN 20171010

B1 – Tong quan  – 20170207

B2 – Mang tinh the kim loại 20171014 ok

B3 – Qua trinh chuyen pha trong vat lieu 20170812

B4- Cac pp Hoa ben vat lieu 20171024 ok

B5 – Thep ket cacbon thep hop kim 20171029

B6 – Thep ket cau 20171029

B7 – Thep dụng cụ 20171029

C8 – Cac loai gang 20171101 ok

C9 – Kim loại và hợp kim màu 20171101

CÁC HỆ THỐNG KÝ HIỆU VẬT LIỆU KIM LOẠI

Vi_TCVN1659-1975 tra cuu ten thep gang…

Vi_TCVN1765-1975 THÉP CACBON

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA LẦN 1 MÔN VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Cau hoi kiem tra lan 2 mon VLCK (20171110)

120 CHTN mon vat lieu co khi 20171119 gui SV on thi